Garantievoorwaarden

ARTIKEL 1. GARANTIE
 1. Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing op de garantieovereenkomsten die Carver Europe B.V., Celsiusweg 26, 8912 AN Leeuwarden (hierna: “Carver”) met haar Klanten sluit voor Carver-voertuigen als mede op los geleverde Carver-accessoires en /of originele Carver-reserveonderdelen (hierna samen, indien tussen deze drie categorieën geen onderscheid wordt gemaakt, aangeduid als: ”Product”).
 2. In het kader van deze garantievoorwaarden gelden als Klant(en) die aanspraak kan maken op de garantie 
 3. in het geval van een Carver-voertuig: (i) de eerste geregistreerde gebruiker van het voertuig of (ii) de tweede of opvolgende geregistreerde gebruiker(s) van het voertuig indien de garantie in overeenstemming met deze voorwaarden is overgedragen:
 4. in het geval van los verkochte Carver-reserveonderdelen en/of Carver-accessoires: de koper hetgeen door middel van een aankoopfactuur aangetoond dient te worden.
 5. Op grond van deze garantieovereenkomst geldt voor Carver-voertuigen een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van de eerste aflevering van het Carver-voertuig door de Carver-dealer met een maximum van 20.000 kilometer (wat het eerste wordt bereikt) en voor Carver-accessoires en voor originele Carver-reserveonderdelen van 1 jaar vanaf de de datum aflevering.  Voor de batterijmodule als onderdeel van Carver-voertuigen geldt een garantietermijn van 3 jaar of 30.000 kilometer (wat het eerste wordt bereikt) met een minimum behoud van 70% batterij capaciteit.  
 6. In het geval van een Carver-voertuig kan uitsluitend aanspraak op de garantie worden gemaakt door de gebruiker indien hij of zij, een garantieovereenkomst heeft gesloten én op verzoek van Carver of de Carver-dealer de originele aankoopfactuur wordt overgelegd. Voor Carver-reserveonderdelen en Carver-accessoires behoeft desgevraagd alleen de aankoopfactuur aan Carver of de Carver-dealer getoond te worden. 
 7. Alleen de eerste eigenaar heeft recht op garantie, tenzij het gaat om garantie op een Carver-voertuig én die garantie (voor het resterende deel) in overeenstemming met deze garantievoorwaarden is overgedragen.  In alle overige gevallen is de garantie niet overdraagbaar en eindigt de garantie door de overdracht van de eigendom en/of het gebruiksrecht aan een nieuwe eigenaar/gebruiker. 
 8. De garantietermijn vangt aan op het moment van levering door de Carver-dealer aan de Klant. Voor Carver-voertuigen zal doorgaans de datum van registratie van het Carver-voertuig als leverdatum gehanteerd worden, tenzij het voertuig eerder is geleverd of in gebruik is genomen, 
 9. De garantie op Carver-voertuigen kan binnen de garantietermijn, voor het nog resterende gedeelte van de garantietermijn c.q. het -kilometrage door de eerste of opvolgende geregistreerde eigenaar/gebruiker worden overgedragen aan een opvolgende eigenaar/gebruiker door binnen vijf werkdagen na de overdracht van het Carver-voertuig aan de nieuwe eigenaar/gebruiker het daarvoor bestemde overdrachtsformulier via het online service portaal van Carver te laten invullen en ondertekenen/accepteren door zowel de gebruiker die de garantie wenst over te dragen als de opvolgende gebruiker aan wie de garantie wordt overgedragen. Overdracht van (het resterende deel van) de garantie is alleen mogelijk aan een eigenaar die het Carver-voertuig woonachtig c.q. gevestigd is in het land van de eerste geregistreerde eigenaar/gebruiker. De garantie vervalt bij overdracht in dien niet aan voormelde voorwaarden wordt voldaan. Op overgedragen garantie zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing inclusief de beperking voor wat betreft duur en maximaal kilometrage gerekend vanaf de datum dat het Carver- voertuig voor de eerste maal door een Carver-dealer (aan de eerste eigenaar/gebruiker) is afgeleverd.
ARTIKEL 2. GARANTIE UITSLUITINGEN
 1. De Klant kan uitsluitend binnen de garantietermijn aanspraak maken op deze garantie indien aan de voorwaarden in deze Garantievoorwaarden is voldaan. Bovendien vervalt de garantie c.q. is een beroep op garantie uitgesloten indien:
  • Het gebrek door een andere oorzaak dan een constructie-, fabricage- of materiaalfout is ontstaan;
  • Het gebrek (mede) is veroorzaakt doordat het Product niet in overeenstemming met de Handleiding of andere van Carver afkomstige instructies dan wel anderszins oneigenlijk of onzorgvuldig is gebruikt of beschadigd is door een andere externe, buiten het Product gelegen, oorzaak (zoals doch niet beperkt tot een aanrijding, (poging tot) diefstal, vernieling, brand, wateroverlast, steenslag, chemicaliën, bijtende onderhouds- en schoonmaakmiddelen of een verkeersongeval) of schade als gevolg van (over)belading;
  • Het gebrek het gevolg is van normale slijtage;
  • Het gebrek (mede) is veroorzaakt doordat het Product onvoldoende of niet in overeenstemming met de voorschriften van Carver is onderhouden;
  • Het gebrek (mede) is ontstaan doordat reparaties ondeskundig en niet door Carver of een door Carver aangewezen derde partij (meestal een Carver-dealer) zijn uitgevoerd;
  • Het gebrek (mede) is ontstaan doordat bij reparaties en/of onderhoud niet-originele reserveonderdelen of reserveonderdelen van niet-gelijke kwaliteit zijn gebruikt;
  • Het gebrek (mede) is ontstaan doordat het Product door anderen dan Carver is gewijzigd;
  • Het (mede is ontstaan) doordat klimatologische invloeden op zijn getreden zoals normale verwering of verkleuring van (onderdelen van) het Product;
  • Het Product is gebruikt ten behoeve van verhuur.
  • Het Product buiten de EER is gebruikt.
 2. De volgende onderdelen zijn in ieder geval uitgesloten van garantie: banden, lampen en slijtende remdelen zoals remvoeringen en remschijven.
ARTIKEL 3. ARBEIDSKOSTEN OP ONDERDELEN IN GEVAL VAN GARANTIE
 1. Gedurende de garantieperiode zullen de onderdelen, waarvan door Carver is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructie- en of fabricagefout, naar keuze van Carver worden gerepareerd dan wel worden vervangen door een Carver-dealer. Voor het geval een reparatie of vervanging meer tijd en/of meer reserveonderdelen vergt vanwege een voorziening die niet af-fabriek door Carver of bij de eerste aflevering door de Carver-dealer is geleverd kan Carver de daarmee samenhangende kosten aan de Klant in rekening brengen.  
 2. Bij los geleverde Carver- reserveonderdelen en/of Carver-accessoires kan de Klant, ook in het geval van een gehonoreerde garantieclaim, geen aanspraak maken (op vergoeding van kosten van) montage en/of demontage van het betreffende reserveonderdeel of de accessoire.
ARTIKEL 4. MELDEN GEBREK, INDIENEN VAN EEN CLAIM ONDER DE GARANTIE
 1. Gebreken en claims onder deze garantie dienen door de Klant zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontdekking van het gebrek bij een Carver-dealer gemeld te worden. Indien het gebrek in het Product door verder gebruik verergerd wordt of (meer) schade oplevert, zal de Klant dat gebruik onmiddellijk staken, bij gebreke waarvan geen aanspraak meer gemaakt kan worden op garantie en de Klant aansprakelijk is of zal worden voor alle gebreken en/of schade die daarvan het gevolg is. Na melding van de garantieclaim zal deze door de Carver-dealer beoordeeld worden namens Carver en, indien Carver dat wenst, door Carver zelf. 
 2. Carver behoudt zich het recht voor te bepalen of het Product dan wel een onderdeel daarvan voor reparatie dan wel voor vervanging in aanmerking komt. In geval van vervanging wordt het vervangen onderdeel eigendom van Carver.
 3. Carver zal binnen redelijk termijn de claim erkennen of afwijzen en, indien deze wordt erkend als een gebrek dat onder de garantie hersteld zal worden, zo spoedig mogelijk tot reparatie of vervanging over (laten) gaan door de Carver-dealer. Gedurende deze periode dient het Product tenzij anders aangegeven voor de Carver-dealer ter beschikking te blijven van laatstgenoemde zonder dat de Klant aanspraak kan maken op vervangend vervoer.
 4. Eventuele kosten van transport van (onderdelen van) het Product van en naar Carver komen voor rekening van de Klant.
ARTIKEL 5. OPTIONELE GARANTIE (VERLENGING)
 1. Indien Carver (bepaalde) Klanten de mogelijkheid biedt tegen betaling van een vergoeding een Carver-voertuig met verlengde garantie te kopen en de Klant daarvan gebruik maakt zijn op die (verlengde) garantie deze garantievoorwaarden eveneens van toepassing alsmede de daarop van toepassing zijn speciale voorwaarden zoals vermeld op het garantiebewijs van de garantieverlenging. De omvang en reikwijdte van de (aanvullende) garantie wordt (eveneens) bepaald door hetgeen daarover is bepaald in het garantiebewijs van de garantie(verlenging).
ARTIKEL 6. GEEN WETTELIJKE GARANTIE
 1. Deze garantievoorwaarden laten onverlet het beroep dat een consument, een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, kan doen op hetgeen is bepaald in artikel 7:17 e.v. BW.
ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID
 1. In het geval Carver en/of een Carver-dealer een garantieclaim honoreert betekent zulks niet dat Carver en/of de Carver-dealer erkent dat sprake is van een gerechtigde garantieclaim en/of dat Carver enigerlei aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. 
 2. Op Carver rust uit hoofde van deze garantievoorwaarden geen andere verplichtingen dan die welke hierboven zijn genoemd en de aansprakelijkheid van Carver strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden en/ of de toepasselijke algemene voorwaarden van Carver. Carver is behoudens reparatie of vervanging van onderdelen die ingevolgde deze garantie daarvoor in aanmerking komen niet aansprakelijk voor enige schade (waaronder gevolgschade of schade die de Klant lijdt als gevolg van het niet kunnen gebruiken van een Carver-voertuig) die de Klant lijdt of heeft geleden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Carver of Carver op grond van dwingend rechtelijke bepalingen aansprakelijk is, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt is tot de aansprakelijkheid die daaruit direct voortvloeit.
ARTIKEL 8. OVERIG
 1. Op elke overeenkomst tussen Carver en een Klant is uitsluitend Nederland recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het ‘Weens Koopverdrag’) is niet van toepassing.
 2. Wanneer er sprake is van een geschil tussen Carver en een Klant zal Carver trachten dit in goed overleg naar tevredenheid op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan is de bevoegde rechter te Amsterdam bevoegd kennis te nemen van het geschil, tenzij een consument binnen een maand nadat Carver zich op deze clausule heeft beroepen, kenbaar maakt om voor beslechting door een op grond van de wet bevoegde rechter te kiezen. 
 3. Deze garantievoorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2023.