Garantievoorwaarden

Artikel 1. Garantie
 1. Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Carver en overeenkomsten tussen een Klant en Carver.
 2. Op alle producten van Carver geldt een garantietermijn van 2 jaar. 
 3. De Klant kan enkel een aanspraak op de garantie doen wanneer de originele aankoopbon en pakbon kunnen worden getoond aan Carver. Alleen de eerste eigenaar heeft recht op garantie. De garantie is niet overdraagbaar.
 4. De garantietermijn vangt aan op het moment van levering bij de Klant.
Artikel 2. Garantie uitsluitingen
 1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie c.q. is een beroep op garantie uitgesloten:
  • Het product oneigenlijk of onzorgvuldig is gebruikt of beschadigd is door een verkeersongeval of valpartij;
  • De schade te wijten is aan normale slijtage;
  • Het product onvoldoende is onderhouden door de Klant;
  • Reparaties ondeskundig of niet door Carver of een door Carver aangewezen derde partij zijn uitgevoerd;
  • Voor reparaties niet-originele onderdelen zijn gebruikt;
  • Het product is gewijzigd;
  • Klimatologische invloeden zoals normale verwering of verkleuring van (onderdelen van) het product;
  • Wanneer het product is gebruikt ten behoeve van verhuur.
 2. De volgende onderdelen zijn uitgesloten van garantie: banden
Artikel 3. Arbeidskosten op onderdelen in geval van garantie

Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Carver is vastgesteld dat sprake is van een materiaal-en/of constructiefout, naar keuze van Carver worden gerepareerd dan wel worden vervangen. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de Klant, indien van de Klant verwacht mag worden dat het te vervangen onderdeel zelf gemonteerd kan worden.

Artikel 4. Melden gebrek, indienen van een claim onder de garantie
 1. Gebreken en claims onder deze garantie dienen door de Klant per e-mail onder vermelding van ordernummer en foto van het betreffende onderdeel te worden ingediend bij Carver, binnen 7 kalenderdagen na ontdekking van het gebrek. Mocht het noodzakelijk zijn voor Carver om het product te inspecteren om het gebrek/de claim te beoordelen, kan Carver eisen dat zij het product voor beoordeling mag inspecteren en dan zal er in samenspraak met de Klant een passende oplossing worden gezocht voor de inspectie.
 2. Carver behoudt zich het recht voor te bepalen of het product dan wel een onderdeel voor reparatie dan wel voor vervanging in aanmerking komt. In geval van vervanging wordt het product (weer) eigendom van Carver.
 3. Carver zal binnen redelijk termijn de claim erkennen of afwijzen.
 4. Eventuele kosten van transport van (onderdelen van) het product van en naar Carver komen voor rekening van de Klant, tenzij het gebrek onder de garantie valt.
Artikel 5. Aansprakelijkheid

Een door Carver gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Carver ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Carver strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden en/ of de toepasselijke algemene voorwaarden van Carver.

Artikel 6. Overig
 1. Op elke overeenkomst tussen Carver en een Klant is uitsluitend Nederland recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het ‘Weens Koopverdrag’) is niet van toepassing.
 2. Wanneer er sprake is van een geschil tussen Carver en een Klant zal Carver trachten dit in goed overleg naar tevredenheid op te lossen. Mocht dit niet lukken zullen partijen het geschil voorleggen aan de volgende de wettelijke regels te bepalen bevoegde rechter.
 3. Deze garantievoorwaarden zijn geldig vanaf 1 augustus 2018.