Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onderstaande betekenis gegeven aan de volgende termen:

AanbodEen aanbod van Carver voor de koop van het product, met daarin opgenomen een koopprijs, betalingsverplichtingen, additionele kosten, een indicatieve / verwachte levertijd, waarin de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is opgenomen. 
BedenktijdDe termijn van 14 dagen na ontvangst van het door Carver geleverde product, waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
CarverCarver Europe B.V., de onderneming die elektrische voertuigen genaamd ‘Carver’ aanbiedt en verkoopt aan consumenten onder de handelsnaam Carver en de verkopende partij bij de Overeenkomst op Afstand.
GarantievoorwaardenVoorwaarden ten aanzien van garantie, die van toepassing zijn op de producten van Carver en alle overeenkomsten tussen Carver en een Klant, welke beschikbaar zijn op de Website. 
HerroepingsrechtDe mogelijkheid van de Klant om binnen de Bedenktijd afstand te doen van de Overeenkomst op afstand.
KlantDe natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de kopende partij bij een Overeenkomst op Afstand.
Modelformulier voor herroepingHet in Bijlage 1 bij deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. 
Overeenkomst op afstandIedere overeenkomst die tussen Carver en Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand. 
WebsiteDe website van Carver zijnde www.carver.earth
Artikel 2. Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Carver en Klant waarop Carver deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Carver voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Carver zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant kosteloos aan hem worden toegezonden.
 • Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Indien Carver niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de klant in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
Artikel 3. Offertes en Aanbod
 • Alle aanbiedingen van Carver zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een Aanbod vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • Elk Aanbod bevat zodanige informatie dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
 • Carver kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • De in een Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Transportkosten en eventuele andere additionele kosten worden separaat vermeld en zijn nadrukkelijk niet inclusief de in de aanbiedingen vermelde prijzen inbegrepen.
 • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod dan is Carver daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Carver anders aangeeft.
 • Alle opgaven door Carver van getallen, maten, gewichten, kleuren en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. Carver staat er niet voor in dat zich terzake afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals prijsfouten op de Website, in reclame-uitingen, aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Carver, binden Carver niet. Bedoelde opgaven, alsmede getoonde modellen of tekeningen zijn niet-bindende aanduidingen van de betreffende artikelen.
 • Ieder Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs inclusief belastingen, de eventuele kosten van levering, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht, de wijze van betaling, levering en uitvoering van deze overeenkomst, de termijn voor aanvaarding van het Aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Carver de prijs garandeert, de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel, of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze door de klant te raadplegen is en de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.
 • Offertes en aanbiedingen, folders en de Website daaronder begrepen, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.
Artikel 4. De overeenkomst
 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding van de Klant van het Aanbod van Carver en het voldoen van de daarbij door Carver gestelde voorwaarden.
 • Indien de Klant het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Carver onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Carver is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
 • Carver kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Carver op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Artikel 5. De prijs
 • Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan Carver producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Carver geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het Aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Klant de bevoegdheid heeft om de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
Artikel 6. Levering, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
 • Levering geschiedt bij de dichtbijzijnste James Autocenter van het adres dat de Klant aan Carver kenbaar heeft gemaakt. De klant kan er ook voor kiezen om het product thuis of op een ander lever adres geleverd te krijgen. Er worden afleverkosten berekend. Ophalen op een Carver loactie is ook mogelijk. Het risico van het te leveren product gaat over op de Klant op het moment van levering op de plaats van levering. De Klant heeft tevens de mogelijkheid het product af te halen op locatie van Carver. In dat geval gaat het risico over wanneer de Klant het product in ontvangst neemt op de locatie van Carver.
 • Leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven. Carver zal de geaccepteerde bestellingen leveren op een nader aan te geven moment en zal de Klant op de hoogte houden over de leveringstermijn en het daadwerkelijke moment van levering. Indien de bezorging grove dan wel onredelijke vertraging ondervindt nadat Carver de Klant heeft geïnformeerd over het moment van levering, of indien blijkt dat een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht nadat Carver hiervan op de hoogte wordt. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 • In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Carver (indien van toepassing) het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Carver zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Carver.
 • Dag en tijdstip van levering zijn afhankelijk van het leverschema van de transporteur. Het is niet mogelijk een gemaakte afspraak te verzetten.
 • Levering vindt plaats tot de deur van de Klant. Het is de medewerker van de transporteur niet toegestaan de woning van de Klant, de schuur of anderszins bij de woning behorende onroerende zaken, te betreden.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Carver tot het moment van levering door Carver aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Carver bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Carver heeft het recht bepaalde werkzaamheden – zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend – de uitvoering van de garantiewerkzaamheden, het transport en de montage van artikelen, te laten verrichten door derden.
Artikel 7. Betaling
 • Carver kan de Klant verzoeken tot vooruitbetaling van een door Carver te bepalen bedrag, welk bedrag dient te worden voldaan bij de totstandkoming van de Overeenkomst. Het bedrag van vooruitbetaling zal nimmer meer dan 50 % van de totale koopprijs bedragen.
 • Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen nadat Carver de Klant heeft geïnformeerd over de leveringstermijn zoals bepaald in artikel 7 lid 2, waarbij de Klant door middel van een factuur wordt verzocht tot (resterende) betaling van de koopsom.
 • Betalingen kunnen geschieden op een door Carver op de website aangeboden en aangegeven wijze.
 • De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Carver te melden.
 • Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Carver is gewezen op de te late betaling en Carver de consument een termijn van 14 kalenderdagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Carver gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot EUR 2.500; 10% over de daaropvolgende EUR 2.500; en 5% over de volgende EUR 5.000 met een minimum van EUR 40,-. Carver kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 8. Herroepingsrecht na levering
 • De Klant heeft de mogelijkheid om een Overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van een product na levering, gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen* zonder opgave van redenen te ontbinden. Carver mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product ontvangen heeft.
 • * enkel van toepassing bij aankopen via de webshop van www.carver.earth en een directe ideal betaling of bank transfer
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Klant.
Artikel 9. Verplichtingen van de Klant tijdens de Bedenktijd inzake het Herroepingsrecht
 • Tijdens de Bedenktijd zoals genoemd in artikel 8.1 zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
Artikel 10. Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Klant en bijbehorende kosten
 • Indien de Klant gebruikt maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (aangehecht als Bijlage 1) of op andere ondubbelzinnige wijze aan Carver. Carver zal de Klant na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging sturen.
 • Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen* vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Klant – conform de door Carver verstrekte redelijke en duidelijke instructies – het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking terug aan Carver, of overhandigt hij dit aan de Carver dealer alwaar de levering van het product heeft plaatsgevonden.
 • De klant kan alleen gebruik maken van het Herroepingsrecht wanneer de order via de Carver webshop is geplaatst.
 • Indien de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending en de kosten voor het rijklaar maken van het voertuig voor zijn rekening.
Artikel 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht
 • Carver kan het Herroepingsrecht van de Klant enkel uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 van dit artikel.
 • Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: (a) die door Carver tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant; (b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; en/of (c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
Artikel 12. Conformiteit en garantie
 • Carver staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Op de producten en overeenkomsten, waaronder de overeenkomst op afstand, zijn de Garantievoorwaarden zoals vermeld op de Website van toepassing.
Artikel 13. Intellectuele eigendom
 • Carver behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Carver heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 14. Gegevens en bestanden, privacy
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Carver geëxploiteerde website(s) en op alle producten en diensten die via het internet door Carver aan Klanten worden aangeboden en geleverd.
 • Carver behandelt de gegevens van de klant vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Carver daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van het product of de dienst noodzakelijk is. Voor zover de door de Klant verstrekte gegevens kwalificeren als persoonsgegevens, neemt Carver bij de verwerking van deze gegevens alle relevante privacy wet- en regelgeving in acht. In het privacy statement op de website van Carver wordt uiteengezet welke persoonsgegevens Carver voor welke doeleinden verwerkt, en op welke manier omgegaan wordt met privacy wet- en regelgeving.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Carver passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Carver daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • Indien iemand instemt met de algemene voorwaarden bij een brochure download of brochure aanvraag per post, mag Carver het mailadres gebruiken voor commerciële doeleinden.
 • Indien iemand instemt met de algemene voorwaarden bij een proefrit of configuratie mag Carver de gegevens delen met de geselecteerde dealer.
Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Carver partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • Wanneer er sprake is van een geschil tussen Carver en een Klant zal Carver trachten dit in goed overleg naar tevredenheid op te lossen. Mocht dit niet lukken zullen partijen het geschil voorleggen aan de volgende de wettelijke regels te bepalen bevoegde rechter.
 • Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst kunnen (schriftelijk dan wel digitaal) bij Carver worden ingediend. Carver zal de Klant binnen 14 kalenderdagen gerekend vanaf de dag van ontvangst van een antwoord op de klacht voorzien. Een klacht kan eveneens worden voorgelegd aan de Europese Geschillencommissie via het ODR platform.
Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn te lezen en te downloaden op de Website. De Klant heeft verklaard deze voorwaarden te hebben gelezen en heeft zich akkoord verklaard hiermee, alvorens de overeenkomst kon worden gesloten. Deze algemene voorwaarden van Carver Europe B.V. zijn opgesteld in maart 2018. Carver behoudt zich het recht voor om de algemene Voorwaarden te wijzigen. Na wijziging zal zij de aangepaste versie publiceren en indien van toepassing deponeren.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping 

Dit formulier is afkomstig van de Klant (zoals hieronder beschreven) en gericht aan Carver. Dit formulier kan worden gebruikt door de Klant wanneer deze gebruik wenst te maken van het Herroepingsrecht, zoals bepaald in de artikelen 9, 10 en 11 van de algemene voorwaarden van Carver. Dit formulier is niet van toepassing op het recht van annulering zoals opgenomen in artikel 6.

Gegevens Carver:             

Carver Europe B.V.

Celsiusweg 26
8912 AN Leeuwarden 

T: 085-1302484

@: sales@carver.earth

Gegevens Klant:

Ik, de Klant

Naam:                            ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Woonachtig te:                ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:            ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Emailadres:                      ……………………………………………………………………………………………………………………………………

deel hierbij mede, dat ik de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

Aanduiding product:           ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Bestelnummer                 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Welk product ik heb besteld op datum …………………… en door mij is ontvangen op datum….…………………………….. herroep.

Aldus ondertekend door Klant*

                                          ____________

Handtekening consument

* alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend

Afwikkeling Herroepingsrecht door Carver

Dit formulier kan worden gemaild naar bovenstaand emailadres of per post worden verzonden naar bovenstaand adres van Carver. Carver zal na ontvangst van dit formulier een bevestiging van ontvangst sturen en contact met u opnemen over de afhandeling van het Herroepingsrecht.