Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES
 1. “Carver”: Verwijst naar Carver Europe B.V., de fabrikant en verkoper van elektrische microcars, accessoires en originele reserveonderdelen.
 2. “Producten”: Verwijst naar Carver-voertuigen, opties en accessoires, evenals originele reserveonderdelen van Carver.
 3. “Carver-voertuig”: Elk voertuig dat door Carver op de markt is gebracht of zal worden gebracht, al dan niet via tussenkomst van derden.
 4. “Carver Reseller “: Geautoriseerde Carver-wederverkoper, verantwoordelijk voor de verkoop en aftersales van Carver-producten in een aangewezen servicegebied.
 5. “Carver Distributeur “: Geautoriseerde Carver-distributeur verantwoordelijk voor de exclusieve distributie (verkoop, marketing en after-sales) van Carver-producten in een gebied.
 6. “Carver Service Point”: Geautoriseerd Carver-servicepunt, verantwoordelijk voor after-sales (service, reparatie en onderhoud) van Carver-producten in een aangewezen servicegebied.
 7. “Koper”: Elke (juridische) persoon of bedrijf dat interesse heeft getoond in, een bestelling heeft geplaatst voor, eigenaar is van en/of een Carver-voertuig gebruikt.
 8. “Verkoper”: Verwijst naar Carver of Carver Reseller of Carver Distributor of Carver Service Point.
 9. “Overeenkomst”: De overeenkomst tot aankoop van een product, of instructie voor reparatie of onderhoud van een Carver-product.
ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten betreffende de aankoop, reparatie en het onderhoud van producten tussen verkopers en kopers.
ARTIKEL 3. OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN
 1. De verkoper doet een mondelinge of schriftelijke aanbieding of offerte waarin de prijs en de rechten en plichten van beide partijen met betrekking tot de aangeboden producten nauwkeurig zijn omschreven. De beschrijving is gedetailleerd genoeg voor een eerlijke beoordeling door de koper.
 2. Het aanbod bevat waarheidsgetrouwe afbeeldingen (indien gebruikt) en/of beschrijvingen, waarbij eventuele fouten de Verkoper niet binden. De koper dient het aanbod te aanvaarden binnen de door de verkoper gestelde termijn of onmiddellijk als er geen termijn is gesteld.
 3. Na aanvaarding wordt de overeenkomst vastgelegd door de verkoper en gedeeld met de koper. Het bevat de gegevens van zowel de koper als de verkoper, de beschrijving en de prijs van de producten, met inbegrip van onvermijdbare kosten, garantiebepalingen, betalingsvoorwaarden en de beoogde leveringsdatum. 
 4. Alleen een schriftelijke bevestiging door de verkoper vormt een definitieve bevestigde bestelling. Zelfs als dit niet schriftelijk is vastgelegd, gelden de overeengekomen voorwaarden tussen de partijen.
ARTIKEL 4. PRIJZEN, BETALINGEN EN LEVERINGEN
 1. Carver is gerechtigd voor de Producten een adviesprijs/ catalogusprijs vast te stellen, zonder afbreuk te doen aan het recht van verkoper om zelfstandig een verkoopprijs vast te stellen. Verkoper zorgt er bij de opgave van haar verkoopprijs voor dat deze prijs berekend is inclusief alle onvermijdbare bijkomende kosten.
 2. Productprijzen zijn niet-vaststaande prijzen, de verkoper kan de prijs wijzigen op basis van veranderingen in overheidsheffingen, productieprijzen, logistieke prijzen, importprijzen of wisselkoersen. De verkoper zal de Koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de hoogte van de prijswijziging en de reden daarvan. In geval van een prijsverhoging kan koper de overeenkomst binnen 7 dagen ontbinden, tenzij de verhoging het gevolg is van een wijziging in een heffing van overheidswege. 
 3. Alle door koper bestelde producten dienen te worden betaald conform de betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de overeenkomst en factuur of anderszins schriftelijk met verkoper overeengekomen.
 4. Indien koper zich niet houdt aan de overeengekomen betalingstermijnen, kunnen na het verstrijken van de door verkoper verzonden betalingsherinnering incassokosten voor extra gerechtelijke kosten en rente in rekening worden gebracht.
 5. Alle leveringstermijnen of -data die op enig moment door de verkoper worden opgegeven zijn slechts streefdata en zijn derhalve niet bindend en geven de koper geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding en/of opschorting van de bestelling. Als de verkoper een streefdatum overschrijdt, kunnen de koper en de verkoper een geschikte datum overeenkomen om alsnog te leveren. Als de verkoper deze datum accepteert en niet op of voor deze datum levert, is de verkoper in gebreke, behalve in geval van overmacht.
 6. In het geval van in gebreke blijven is de koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, met dien verstande dat overschrijding van de beoogde levertijd of -datum de koper nimmer recht geeft op schadevergoeding.
ARTIKEL 5. ANNULERING
 1. De Koper kan de overeenkomst annuleren, ook wanneer de Verkoper niet in gebreke is. 
 2. De overeenkomst kan schriftelijk worden geannuleerd tot 28 dagen voor de geplande levering van het Product. 
 3. De Koper moet alle schade vergoeden die als gevolg van de annulering is geleden. Deze schade wordt gesteld op 15% van de totale koopprijs van het Product, tenzij partijen bij het aangaan van de overeenkomst anders zijn overeengekomen.
 4. De schade moet binnen 7 dagen na de annulering worden betaald. Indien de Koper niet heeft betaald, kan Verkoper de Koper schriftelijk mededelen dat de Koper in dat geval alsnog de overeenkomst dient na te komen. In dat geval kan de Koper geen beroep meer doen op de annulering.
ARTIKEL 6. RISICO & EIGENDOMSBEHOUD
 1. Het risico gaat over van de verkoper naar de koper volgens de incoterms 2020 vermeld op de overeenkomst. 
 2. Het aan de koper geleverde product blijft eigendom van de Verkoper totdat de koper het door hem verschuldigde bedrag uit de overeenkomst heeft voldaan. 
 3. In geval van een overeenkomst betreffende service, onderhoud of reparatie kan verkoper een recht van retentie uitoefenen op het Carver-voertuig. Dit betekent dat het Carver-voertuig pas wordt geretourneerd als de koper alle openstaande rekeningen heeft betaald.
ARTIKEL 7. GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID
 1. De verkoper geeft op alle nieuwe producten fabrieksgarantie volgens de laatste garantievoorwaarden van Carver. 
 2. De verkoper kan uitgebreide garantievoorwaarden aanbieden of toekennen volgens de voorwaarden en eisen gesteld door Carver. 
 3. Indien verkoper een garantieclaim honoreert, betekent dit niet dat verkoper erkent dat er sprake is van een gerechtvaardigde garantieclaim en/of dat Verkoper aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade.
 4. De verkoper heeft geen andere verplichtingen onder deze algemene voorwaarden dan de hierboven genoemde, en de aansprakelijkheid van de verkoper strekt zich nooit verder uit dan beschreven in de garantievoorwaarden. 
 5. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van verkoper is verkoper nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst of (andere) vormen van indirecte schade.
ARTIKEL 8. FORCE MAJEURE
 1. Indien door force majeure de nakoming van de verplichtingen van de overeenkomst door de verkoper wordt bemoeilijkt of vertraagd en dit direct aan de koper wordt medegedeeld, is de getroffen verkoper ontheven van aansprakelijkheid voor het niet of vertraagd nakomen, maar zal hij zich inspannen om de volledige uitvoering te hervatten. Force majeure omvat, maar is niet beperkt tot: arbeidsconflicten, brand, materiaal tekorten, overheidsmaatregelen, natuurrampen, burgerlijke onrust, epidemieën of pandemieën die Carver, haar gelieerde bedrijven of leveranciers treffen als bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek.
ARTIKEL 9. GEGEVENSVERWERKING
 1. De in de overeenkomst opgenomen persoonsgegevens van koper worden met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gedeeld met Carver en/of de Carver Distributeur ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst(en), het nakomen van garantieverplichtingen en het leveren van een optimale service met bijbehorende relevante productupdates en aanbiedingen. 
 2. Eventuele bezwaren van de koper tegen gegevensverwerking voor rechtstreekse correspondentie zullen worden gehonoreerd.
ARTIKEL 10. OVERIG
 1. Op elke overeenkomst tussen Carver en een koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het “Weens Koopverdrag”) is niet van toepassing.
 2. In geval van een geschil tussen Carver en een koper zullen beide partijen eerst gezamenlijk trachten om tot een oplossing te komen door middel van mediation of andere vormen van onderhandeling. Indien deze pogingen falen, is de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam gerechtigd het geschil te beslechten.
 3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2023.